Cây monstera lá xẻ giả thân cao

Cây monstera lá xẻ giả thân cao

1,300,000