Chậu cây cảnh lá quan âm để bàn kèm đôn gỗ cao 40 cm
Chậu cây cảnh lá quan âm để bàn kèm đôn gỗ cao 40 cm
Chậu cây cảnh lá quan âm để bàn kèm đôn gỗ cao 40 cm
Chậu cây cảnh lá quan âm để bàn kèm đôn gỗ cao 40 cm
Chậu cây cảnh lá quan âm để bàn kèm đôn gỗ cao 40 cm
Chậu cây cảnh lá quan âm để bàn kèm đôn gỗ cao 40 cm

Chậu cây cảnh lá quan âm để bàn kèm đôn gỗ cao 40 cm

 

450,000₫