Đĩa ăn Tababa men gốm Nhật chuyển nhiệt
Đĩa ăn Tababa men gốm Nhật chuyển nhiệt
Đĩa ăn Tababa men gốm Nhật chuyển nhiệt
Đĩa ăn Tababa men gốm Nhật chuyển nhiệt
Đĩa ăn Tababa men gốm Nhật chuyển nhiệt
Đĩa ăn Tababa men gốm Nhật chuyển nhiệt

Đĩa ăn Tababa men gốm Nhật chuyển nhiệt

 

165,000₫