Tượng ngà voi trang trí

Ngà voi trang trí

570,000