Tiểu cảnh cây trầu bà lá xẻ Monstera giả
Tiểu cảnh cây trầu bà lá xẻ Monstera giả
Tiểu cảnh cây trầu bà lá xẻ Monstera giả
Tiểu cảnh cây trầu bà lá xẻ Monstera giả
Tiểu cảnh cây trầu bà lá xẻ Monstera giả
Tiểu cảnh cây trầu bà lá xẻ Monstera giả

Tiểu cảnh cây trầu bà lá xẻ Monstera giả

 

Báo giá trực tiếp